2018/2019 WAEC EXPO RUNZ: IGBO,HAUSA & YORUBA THEORY AND OBJ, QUESTIONS AND ANSWERS
Spread the news

CLICK HERE TO VIEW BOTH QUESTIONS AND ANSWERS

Igbo

IGBO OBJ;
1 ACADBCDBAA
11 CBBCAACCAD
21 BABABADCAD
31 ACCAAABDBC
41 DADDDCCCBB
51 AACCBBACAD

(2a)

Olilo ụdaume na-adị ire mgbe mkpụrụokwu ji ụdaume jedebe na mkpụrụokwu ji ụdaume bido jekọtara ọnụ, a na-anụkarị ụda nke otu n’ime ụdaume ndị ahụ, nke a na-eme ka a aghara ịnụzịkwa mkpọpụta udaume nke ọzọ.

(2b)
(i) Olilo Ihu: A na-enwe olilo ihu mgbe nke mbụ gara n’ihu loo ụdaume dị n’okwu nke abụọ. 
Ọmụmaatụ: Izu + ụka = Izuuka, Oti + ịgba = Otiigba,wdgz.

(ii) Olilo Azụ: Nke a na-apụta ihe mgbe ụdaume abụọ nọdewere onwe ha nke dị n’ihu eloo nke na-eso ya n’azụ. 
Ọmụmaatụ: Ọba + ede = Ọbeede, Aha + otu = Ahootu,wdgz

Loading…….>>>>>>>>

Keep Refreshing >>>>>>>>>>>>>>>Free Questions and Answers Loading….


Spread the news
Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*